ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 39

By | November 20, 2020

telugu sex stories ఇన్సిస్టు-సొషియో-ఫాంటసీ 39 నా నెచ్చెలుల పితృదేవుల భీతి నిక్కము జేయుచూ ఆ  చతుర్ముఖుడు నా నెచ్చెలుల ప్రారబ్దమున కూడా  వైధవ్యప్రాప్తి లిఖించెను. ఈ సమస్యా పరిష్కరణం కోరి మా మువ్వురి జనకులూ మమ్ము తోడబూని ఆ దేవగురువగు బృహస్పతి దేవులంవారి దర్శనార్థం వెడలి యుండగా దేవ గురువులు బయల్పరచిన దేవరహస్యం వినునెంత… నీ సహాయార్ధులమై నీ శరణుకోర నీ యొద్దకు వచ్చితిమి…
మేము మువ్వురమూ గాఢనెచ్చలులమై మా బాల్యము నుండీ ఈ దినమువరకూ  ఏకోదరుల కన్నా మిక్కిలి  సఖ్యతతో ఏకాభిప్రాయంతో మెలిగితిమి.  మా జన్మమున తొట్టతొలిసారి నిన్ను దర్శింప మాకు భిన్నాభిప్రాయాలు ఏర్పడినవి..  వారిరువురూ నిను దర్శింప లజ్జాకుపితులై మా వ్యధను నీకు వివరించెడి ధర్మమును నాకొసంగి కామరూపమున వచ్చి యుంటిరి.”
అని అంటూ ఉండగా…  నేను మధ్యలో బ్రేక్ చేసి..  “ముగ్గురు ముగ్గురు అంటున్నావు.  సహాయం అంటున్నావు.. మరి వాళ్లిద్దరూ కూడా స్వయంగా అడగాలి కదా.  నేనేమీ తినెయ్యను, చంపేయ్యను.  సామాన్య మానవుడిని.  వాళ్ళనీ నీలా కనిపించమను.  భయము వద్దు” అన్నాను.  “భయము కాదు మానవా

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *