రెండు జంటలు 4

By | December 27, 2018

telugu sex stories boothu kathalu ఇంతల నర్స్ ఫణి , సుకన్యలను డాక్టరమ్మ రూంలకు పంపించినది..
.. సింధు దగ్గరకు రాంగనె ..ఎళ్దమా ఇంక!..అనుకుంట లేచిండు చంద్ర
..మీకేదొ చెప్తదంట..ఉండుమన్నది డాక్టరమ్మ!..
..ఏంటిది చెప్పేడిది?..ట్రై చేస్తనే ఉండుండని

చెప్పుడు తప్పించి!..అన్నడు చంద్ర గింతంత ముఖం చేస్కొని ..
..అట్లలుగుతె ఎట్ల!..డాక్టరమ్మ వద్దకొచ్చినంక ఆమె చెప్పినది వినాలెగద!.. అని బ్రతిమాల్త కూర్చొబెట్టింది సింధు.. ..ముళ్ళ మీద కూర్చున్నట్లు కూర్చున్నడు చంద్ర , మనసుల్నె గులుక్కుంట..
పది నిముషాలైనంక ఫణొక్కడె బైటికెల్లిండు.. .

.సుకన్య ఏదన్నట్లు ముఖం చూసిన్రు చంద్ర , సింధు..
..ఆమెకె ఏదో చెప్పేదుందంట!..నన్ను బైటనె కూర్చుండుమన్నది డాక్టరమ్మ..అని ఇద్దరి దిక్కు చూస్కుంట సమాధానం చెప్పిండు ఫణి, చంద్ర పక్కల్నె కూర్చుంట.. ..అట్లనా!..అన్నట్లు చిన్నగ తలలూపి గమ్మునుండిపోయిన్రు..
..ఐదు నిముషాలైనంక ఎఱ్ఱగైపోయిన ముఖం

తొ బైటికెల్లె సుకన్య.. .. మేమెళ్తం.. అన్నట్లు తలూపుకుంట లేచిండు ఫణి.. ..ఏ..ఆగు!..ఏదొ మందు తెప్పించిస్తదంట డాక్టరమ్మ!… అనుకుంట , కూర్చుండుమన్నట్లు మగనికి సైగ చేసినది సుకన్య..
..అట్లనా!..ఎంత టైం పడ్తదొ తెల్సుకొనొస్త…అని లేచెళ్ళిన ఫణి నర్స్ దగ్గరకెళ్ళొచ్చి ..అర్ద గంటైతదంట!…అనుకుంట ఆడోళ్ళవైపోమారు చూసి , ..ఐతె వీండ్లింటికి పోవచ్చుగద!.. ..ఏమంటవు చంద్రన్నా!.. అనె చంద్ర తో న..
.. అట్లనే!…అని చంద్ర అంటావుంటె , నర్స్ వచ్చి చంద్రను పిలిచె..
..ఐతె వీండ్లను ఆటో ఎక్కియ్యి ఫణన్నా!.. అనుకుంట డాక్టర్ రూం వైపడుగేసె చంద్ర.. ..
‘ఒకే.. తరువాత ఇంటికే కద..’
.. ‘ ఆఁ..’
.. ‘సరె వెళ్ళి రాండ్రి.. ఇక్కడ్నే వుంట .. ఇద్దరం కలసి వెళ్దం..’ అన్నడు ఫణి..
..సరె అనట్టు తల ఊపుకుంట లోపలికెళ్తాఉంటె , ..మే మెక్కలేమా ఆటో!?..అని సన్నగ అనుకుంట ఫణి వెంట బైటకెళ్ళిరి ఆడోళ్ళు.. ఆళ్ల సణుగుళ్ళు పట్టించుకోకుండ ఒక ఆటోను పిలిచి ఎక్కించి క్లినిక్కి వాపసొచ్చి , కూర్చున్నడు.
.. 10 నిమిషాలైనంక బయటకొచ్చిండు

చంద్ర, ముఖం చిన్నగ చేస్కొని.. ..ఇంతల నర్సమ్మ ఫణి కి మందుగూడ తెచ్చిచ్చె.. ..చిన్నగ బైటకెళ్ళి , నడుచుకుంట ఇంటి బాట పట్టిరిద్దరు , రిపోర్ట్ లను చేతుల పట్కొని..
‘ఏమన్నది మేడం..’ అన్నడు ఫణి మాట షురూ చేస్త..
…‘ట్రై చేస్తనే ఉండండీ..‘అన్నది.. అని బదులు చెప్పి , ..మీకేమన్నది?’ అనడిగిండు కొంచెం సేపైనంక ,
..ఇంతకు ముందు కలిసిన డాక్టర్లు చెప్పినదె!..
..గదె..ఏందో!.. అంట మాట మధ్యల్నె ఆపిండు చంద్ర..
..ఇద్దరు బాగనె ఉన్నరు..

ట్రై చేస్తనే ఉండుండి.. ఆమెనీ మందు వాడుమని చెప్పుండ్రి.. అనుకుంట గిదిచ్చిరి.. అనుకుంట చేత్ల ఉన్న మందు బాటిల్ చూపించిండు…
..ఏమట సమస్య?!..
..నా స్పెరం కౌంట్ బాగనె ఉందంట.. .. అటువైపోళ్ళు గూడ మనం ఇచ్చేది తీసుకోవాలె గదా! ..’ అన్నడు ఫణి కొద్దిచేపైనంక..
…అర్ధంకానట్టు చూసినడు చంద్ర..
..‘ఆమె అండం నా స్పెర్మ్ ని పట్టుకొలేక పొతున్నది..నా దాని బలమెక్కువైందంట… ‘అన్నడు ఫణి దిగులుగా ..
అయ్యొ!…అట్లగూడౌతదా!?… అన్నడు చంద్ర సానుభూతిగ!
..ఏమొ..ఏం జెప్పాలె?!..పిల్లలు లేకపోతె లేకపోయిరి..బాధపడకు..అంటె వినదుగద ఈమె!..
…‘మేం భీ అనుకున్నం ఐనప్పుడే ఔతరని!.. ..

ఎందుకౌతలేరు?..ఎవర్ది లోపం?..పెద్ద డాక్టర్ ను కలిసి మందులు తీస్కొవచ్చుగద!.. అనుకుంట , నా వాండ్లు , తన వాండ్లు ప్రశ్నల్తో గుచ్చి గుచ్చి చంపుక తింటున్నరు..’ అన్నడు చంద్ర, పండ్లు నూరుకుంట …
‘వాళ్ళదేమున్నది .. ఏమైయిన చెప్పుతారు..’
‘..ఐతె ఇంకొక సమస్యున్నది..’
..ఏంటిది?
..సింధుకు తల్లిగారి వైపునుండి పొలం రావాలె.. కాని మా మామ.. నా కొడుకుకి రాస్త .. ఇంకొ ఏడాది లొ మీకు పిల్లలు పుట్టక పొతె.. అంటడు..’ అన్నడు చంద్ర కొపం తొ ..
.. ‘వాళు అలాగె బెదిరిస్తారు.. ఈ రొజుకాక పొతె

రేపైనా కూతురికి ఇస్తర్లే చంద్రన్నా! ..’ అన్నడు …ఫణి పెద్దగ నవ్వి.
‘ నీకెరుక లే అన్నా!.. అల్రేడి సింధుకి రావలసిన కొంత పొలం సింధు అన్నకు రాసేసిండు..’ అన్నడు చంద్ర ఆవేశంగా….
… ఫణి ఎమి మట్లాడ లేదు..
..‘జల్ది అయ్యెటట్లు మందులివ్వండి డాక్టర్!… అంటె … అంత తొందరగ ఉంటె.. స్పెర్మ్ డోనార్ ను చూస్కొనండి.. అన్నది డాక్టరమ్మ…’
.. ఫణి, చంద్ర వంక సూటిగా చూసాడు..
‘అవు.. నా స్పెర్మ్ లొ కౌంట్ తగ్గిందంట .. మంచి

కథను కొనుగోలు చేయండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *